CODUL DE CONDUITA ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ

PREAMBUL

Prezentul Cod de etică şi conduită profesională a fost realizat prin consensul celor care fac parte din CLUBUL SPORTIV UNIREA ALBA IULIA şi reprezintă un ghid în ceea ce priveşte comportamentul acceptabil din punct de vedere moral Ia nivel instituţional.
Prin interiorizarea valorilor şi principiilor etice exprimate în cele ce urmează şi respectarea regulilor morale deduse din acestea de către toţi cei care intră sub incidenţa Codului se aşteaptă dezvoltarea unei culturi organizaţionale integre şi creşterea încrederii publice în actul administrativ.
O cultură organizaţională bazată pe valori pune accentul nu pe o respectare mecanică a unor reguli, ci pe discernământ, pe orientarea morală, şi pe modele de comportament. Ca atare, managementului instituţiei îi revine sarcina să asigure funcţionarilor publici, personalului contractual şi colaboratorilor un leadership moral. De asemenea, centrarea pe valori a culturii organizaţionale şi a prezentului Cod de etică şi conduită profesională presupune iniţiativa comportamentului moral şi exemplul personal.

 

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională, denumit în continuare Cod, defineşte valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul CLUBUL SPORTIV UNIREA ALBA IULIA trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei, în concordanţă cu valorile şi obiectivele organizaţiei.

I. Obiective
Prezentul Cod urmăreste să asigure creşterea calităţii activitatii profesionale, o bună administrare a resurselor în realizarea obiectivelor generale si specifice ale institutiei, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului Clubului si al personalului contractual din cadrul acestuia;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual al Clubului.

II. Principii generale
Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din Club sunt următoarele:
a) suprematia Constitutiei si a legii – principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
b) prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenta – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
f) integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, in exercitarea functiei pe care o detine, sau să abuzeze in vreun fel de această functie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
i) deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

III. Termeni
În înţelesul prezentului Cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) personal contractual ori angajat contractual – persoana numită într-o funcţie în cadrul Clubului, în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificările si completarileulterioare;
b) funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de Club, în temeiul legii, în fişa postului;
c) interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea, de către instituţie, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
d) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:
e) conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
f) informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile instituţiei, indiferent de suportul ei;
g) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

 

CAPITOLUL II
Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

A. Asigurarea unei activităti profesionale de calitate

În exercitarea funcţiei pe care o detine, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea institutiei.

B. Respectarea Constituţiei şi a legilor

Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

C. Loialitatea faţă de institutie
Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Clubului, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.
Angajaţilor contractuali le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Clubului, cu politicile şi strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Clubul are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Clubului ori ale unor angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Clubului.
Prevederile prezentului Cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.
D. Libertatea opiniilor
– În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Clubului.
– În activitatea lor, angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
– În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

E. Activitatea publică
Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoana desemnată în acest sens de conducătorul Clubului, în condiţiile legii.
Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul Clubului.
În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Clubului.
F. Activitatea politică
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:
a) să participe sau sa colaboreze la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice sau a organizatiilor asimilate partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să afişeze în cadrul instituţiei publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice, a organizatiilor asimilate partidelor politice ori a candidaţilorț acestora.
G. Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalului contractual îi este interzis sa permită utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
H. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
În relaţiile cu personalul contractual din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractual sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul Clubului, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor care derivă din exercitarea func iei. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
a) promovarea unor soluţii coerente, similare sau identice, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
I. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
Personalul contractual care reprezintă Clubul în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu character internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o reprezintă.
În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţilor contractuali le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduit corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.
J. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
K. Participarea la procesul de luare a deciziilor
În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
Angajaţilor contractuali le este interzis să promită luarea unei decizii de către Club, de către alt angajat contractual, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
L. Obiectivitate în evaluare
În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
Personalului contractual de conducere îi este interzis să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de prezentul Cod.
M. Folosirea atribuţiilor funcţiei deţinute
Personalului contractual îi este interzis să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
Prin activitatea desfăsurată, personalului contractual îi este interzis să obţină foloase sau avantaje în interes personal ori să producă prejudicii materiale sau morale altor persoane.
Angajaţilor contractuali le este interzis să intervină sau să influenţeze vreo anchetă de orice natură, din cadrul Clubului sau din afara acestuia, prin folosirea pozitiei oficiale pe care o detin sau a relatiilor pe care le-au stabilit in exercitarea functiei.
Angajaţilor contractuali le este interzis să impună altor angajaţi contractuali să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
N. Utilizarea resurselor publice
Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului aflată în administrarea Clubului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând Clubului numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Clubului pentru realizarea acestora.
O. Participarea la achiziţii, concesionări sau închirieri
Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea sau în patrimoniul Clubului, supus vânzării, în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului aflate in administrarea Clubului, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale Norme de conduita specifice unor functii contractuale

Normele generale de conduită etica si profesională a personalului contractualdin cadrul Clubului se completeaza cu:
a) dispoziiile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificările si completarile ulterioare;
b) dispozitiile Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul MFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, pentru persoanele care exercita controlul financiar preventive propriu.
Răspunderea
Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii Si a Regulamentului intern al Clubului.
Comisia de disciplina constituită la nivelul Clubului are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările si completarile ulterioare si a Regulamentului Intern al Clubului.
În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor/infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită etică si profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Intrarea în vigoare
Prezentul Cod de conduita intră în vigoare in 10 zile de la data aprobarii acestuia de către directorul Clubului.
În termen de 10 zile de la data aprobării ( aprobat prin decizia nr………..), prezentul Cod se afiseaza/se publica la avizierul sau pe site-ul oficial al Clubului, se difuzeaza si se aduce la cunostinta fiecărui salariat al Clubului, sub semnătură, de către persoana cu atributii de resurse umane din cadrul institutiei.
La încadrarea într-o functie ce face obiectul reglementarii prezentului Cod, persoana cu atributii de resurse umane din cadrul Clubului are obligatia sa aducă la cunostinta fiecărei persoane nou incadrate prevederile acestui Cod, sub semnatură.
Referinte legislative
Codul de Etică şi Conduită Profesională este elaborat în conformitate cu:
– Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei
– Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului
– Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;
– ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice**
–– Regulamentul de ordine interioara al CLUBULUI SPORTIV UNIREA ALBA IULA

Director,

Mureşan Corneliu